Stichting De Wending

Stichting De Wending

Comeniuslaan 1
1404 AA Bussum

035-694-1948

jkmvdingstee@solcon.nl

ANBI adres

Comeniuslaan 1 1404 AA Bussum tel: 0356941948

RSIN nummer

8028.31.011

KvK nummer

41194586

Doel, missie, bestaansreden

Uitgangspunten en doelstellingen: Stichting De Wending is op twee juni 1994 opgericht. De Stichting stelt zich ten doel pastorale hulp te verlenen aan allen die in geestelijke of maatschappelijke nood verkeren. Uitgangspunt bij de advisering, voorlichting en begeleiding van cliënten is het onfeilbare Woord van God zoals dat in de Bijbel tot ons komt. De Stichting is niet gebonden aan een kerkelijke instelling en is ten dienste van allen die hulp wensen, ongeacht de kerkelijke signatuur van de cliënt. De stichting stelt zich daarnaast ten doel alle cliënten steun, advisering en hulp te bieden ongeacht de financiële mogelijkheden van de cliënt. De Stichting De Wending verwerft haar middelen uit giften, schenkingen en legaten. Stichting De Wending geeft bekendheid aan haar werk, middels advertenties in een aantal christelijke tijdschriften en schriftelijke (folders) en mondelinge bekendmaking. Werkwijze: Zoals hiervoor gesteld, is de Bijbel het uitgangspunt bij de hulpverlening. In de Bijbel, Gods´ Woord komt de blijde boodschap van God, dat Hij alle mensen wil behouden door het geloof in Zijn Zoon, tot ons. Uitgangspunt bij de begeleiding van cliënten is dan ook dat wedergeboorte noodzakelijk is om vrede met God te ontvangen en in relatie met God te kunnen komen. In de Bijbel worden richtlijnen en aanwijzingen gegeven voor ieder schepsel om te leven naar de bedoeling van de Schepper, die zich ten volle doet kennen in Zijn Zoon. Deze richtlijnen en principes worden in de begeleiding en advisering van cliënten gebruikt. Wanneer cliënten een afspraak maken met de hulpverlener volgen eerst twee oriënterende gesprekken. In het eerste gesprek worden ook de meest algemene persoonlijke gegevens van de cliënt gevraagd. In de oriëntatiegesprekken wordt kennis gemaakt, het probleem van de cliënt geïnventariseerd en bezien of een werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener mogelijk is. Hierbij wordt door de hulpverlener nadrukkelijk gewezen op de christelijke werkwijze, waarbij de bijbel gebruikt wordt, het (zonodig) erkennen en belijden van schuld en het uitspreken van gebed kan onderdeel vormen van de hulpverlening, en een bemoediging omtrent wie God zegt wie ze zijn mogen. Wanneer zowel de cliënt als hulpverlener besluiten de hulpverlening structureel voort te zetten worden concrete afspraken omtrent de te volgen werkwijze gemaakt. De hulpverlener inventariseert (met de cliënt )de aard van de problematiek; geestelijk, persoonlijk, relationeel, maatschappelijk, financieel of anderszins. Zonodig, wordt in overleg met de cliënt contact opgenomen met bijvoorbeeld de huisarts of psychiater. Wanneer juridische problemen aanwezig zijn, heeft Stichting De Wending de mogelijkheid cliënten door te verwijzen naar of gebruik te maken van een bureau van christelijke juristen. Van ieder gesprek vindt een beperkte verslaglegging plaats. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de ernst van de problematiek en de mogelijkheden tot verandering van de cliënt. Bij het laatste hulpverleningsgesprek wordt het bewandelde traject geëvalueerd door cliënt en hulpverlener. De cliënt wordt de mogelijkheid geboden een vervolgafspraak te maken voor herevaluatie als er behoefte aan is, voor over een half jaar. Problematiek: Stichting De Wending heeft te maken met cliënten die moeilijkheden ervaren op allerlei terrein. Ter indicatie van voorkomende problematiek worden hier drie voorbeelden genoemd: Wanneer er sprake is van huwelijksproblematiek, wordt eerst door de hulpverlener de aard van de problematiek geïnventariseerd en vindt zonodig begeleiding van beide betrokkenen plaats. Dit kan zijn in gezamenlijke gesprekken, maar eveneens in afzonderlijke gesprekken met alle betrokkenen. Bij huwelijksproblematiek gaat de Stichting ervan uit dat het huwelijk, tussen man en vrouw, door God is ingesteld. Getracht wordt daarom ook het huwelijk te behouden door beide betrokkenen vanuit Gods´ Woord, de betekenis van het huwelijk, de plaats van man en vrouw binnen het huwelijk en de plaats van seksualiteit en gelijkwaardigheid in waarden, duidelijk (te) maken) gemaakt. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 4, 5 en 6. Ook de houding ten opzichte van (eventuele) kinderen en de omgang met kinderen komt aan de orde. In geval van fobieën, angsten en compulsief gedrag wordt cliënten gestructureerde begeleiding geboden. Tegelijkertijd wordt hierbij gewerkt aan het vormen of vernieuwen van het zelfbeeld van de cliënt. Veelal wordt hierbij uitgegaan van Psalm 139. Problematiek met betrekking tot overspel, geestelijk en/of lichamelijke geweldpleging en homofilie worden benaderd vanuit het standpunt dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat de Heere God voor Zijn bedoeling met de mens en zijn lichamelijke wandel duidelijke richtlijnen aangeeft. (o.a. Romeinen 1, 1 Kor. 6.). Uitgangspunt hierbij is dat God de zondaar liefheeft, maar diens zonde haat. Bij genoemde en andere problematiek wordt nagestreefd de cliënt te ondersteunen en onderwijzen met als doel het inzicht van de cliënt te veranderen of te vergroten, alsmede de cliënt zelfstandig te maken zodat eigen keuzes gemaakt kunnen worden.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Documenten

2015

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012