St. voor Christelijk onderwijs "De Ceder"

St. voor Christelijk onderwijs "De Ceder"

Zuringveld 9
2742GP Waddinxveen

06-29004368

www.ceder.nl

ANBI adres

info@ceder.nl

RSIN nummer

808244632

KvK nummer

29051515

Doel, missie, bestaansreden

DE INTERNATIONALE CHRISTELIJKE SCHOOL DE CEDER was voorheen de Christelijke Basisschool De Ceder, maar is sinds 1 augustus 2012 verder gegaan als de Internationale Christelijke School De Ceder voor basis- en voortgezet onderwijs. Hiermee is de voertaal voor de meeste vakken in plaats van het Nederlands Engels geworden. De school telt op dit moment 24 leerlingen. DOEL: De Internationale Christelijke School De Ceder stelt zich ten doel individueel christelijk onderwijs te bieden, dat niet alleen is gericht op kennisoverdracht, maar evenzeer op de karaktervorming. Dit laatste achten wij essentieel om de leerlingen in staat te stellen een positieve en opbouwende rol te spelen in de samenleving en het doel van hun leven te verwezenlijken. Wij gebruiken daartoe het Engelstalige lesprogramma Accelerated Christian Education. Het toezicht op dit onderwijs ligt bij ICCE (International Certificate of Christian Education), een organisatie die het niveau van dit onderwijs en van het te behalen eindresultaat waarborgt. MISSIE: Onze missie is de leerlingen op te leiden tot verantwoordelijke en evenwichtige jonge mensen, die het zelf als hun missie achten de hun door God toegewezen plaats in de samenleving in te nemen en anderen te dienen met hun gaven en talenten. Door hun een vaste basis mee te geven aan Bijbelse normen en waarden, kunnen zij later hun leven zelfstandig vorm geven en een kritische kijk ontwikkelen op allerlei verschijnselen en stromingen. Het contact dat de school heeft met internationale zendingsorganisaties en -scholen bevordert hun begrip van de waarde van het dienen van de medemens. BESTAANSREDEN: Tot op heden is De Ceder de enige school in Nederland met het genoemde lesprogramma en een dergelijke nadruk op de karaktervorming op Bijbelse grondslag. Ook het feit dat wij kleinschalig, individueel onderwijs bieden maakt het mogelijk de leerlingen beter te begeleiden in hun vorming. Dat het onderwijs vanaf de onderbouw in het Engels plaatsvindt, is ook een unicum. Het stelt de kinderen in staat tot internationale contacten. -------------

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De Stichting heeft geen medewerkers in loondienst alleen op vrijwillige basis. Ook bestuursleden hebben geen recht op vergoeding anders dan daadwerkelijk gemaakte onkosten die goed onderbouwd moeten zijn..

Documenten

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

2012

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012